• sahypa_banner

Salam lýumen çyzykly LED ýokary aýlag çyrasy

Bu täze çyzykly beýik aýlag çyrasy, alýuminiý jaý we radiator integrirlenen dizaýny, uzyn çyzykly şekilli göwre, tegelek we gönüburçly ýagtylygy paýlamak islegi boýunça, ýokary ýagtylykly netijeliligi we ajaýyp dizaýny bilen, uly ammarlar üçin ýörite döredilen ajaýyp yşyklandyryş çözgüdi. , ussahanalar, söwda merkezleri we logistika tranzit merkezleri.

täze

 

Has köp watt görnüşi üçin modully dizaýn:

Ilki bilen, gurluş nukdaýnazaryndan bu modully dizaýn, modullary birleşdirýän has köp watt öndürmek has çeýe.Bir hatar 4 modul, her modul 50-80W, 4 modul 250W edip biler.Şol bir wagtyň özünde, 300 wattdan 500W çenli bolup bilýän has uly watt üçin goşa hatar ýasamak hem gapdal bolup biler.Modul dizaýny geljekde tehniki hyzmat we çalyşmak üçin has amatlydyr.

habarlar

Gurmak beýikligi 3-5 m1 modul saýlaň50-80W

Gurnama beýikligi 5-8m2 modul saýlaň100-150W

Gurmak beýikligi 8-10m3 modul saýlaň200W

Gurluşyň beýikligi 10-12 m4 modul saýlaň250W

Elbetde, has ýokary gurnama ýeri bar bolsa, 300-500W goşa hatar saýlap bilersiňiz.

Has köp programma üçin dürli şöhle burçy

Bu modeliň dürli yşyklandyryş burçlary bar, tegelek yşyk şöhlesi 60 bar°/ 90°/ 120°we gönüburçly yşyk şöhlesi 30°* 70°/ 60°* 120°/ 70°* 140°.Lightagtylygyň netijeliligi iň gowy ýagdaýa ýeter ýaly dürli ýagdaýlarda dürli ýagtylyk paýlaýyş shemalary saýlanyp bilner.

habarlar (1)

Mysal üçin, tekjeleriň arasynda gönüburçly çyralar oturdylyp bilner we tekjeleriň arasynda oturdylmalydyr.Bu geçelgeleri gowy ýagtylandyryp biler we şol bir wagtyň özünde tekjeleriň ýokarsynda ýagtylygyň döremeginden, aşaky kölegelere we ýagtylygyň ýitirilmegine sebäp bolup biler.Gurmak birneme ýokary bolsa, 30 * 70 ýaly kiçijik burçly gönüburçly ýagtylygy saýlaň.Gurmak gaty ýokary bolmasa ýa-da tekjeleriň arasyndaky aralyk ýeterlik giň bolsa, 60 ýaly giň burçly gönüburçly yşyk şöhlesini saýlap bilersiňiz.°* 120°/ 70°* 140°.Birneme boş ýerde gurlan bolsa we aşagynda tekje ýok bolsa, tegelek yşyk şöhlesini saýlap bilersiňiz.Soňra gerekli ýagtylyk burçuny kesgitlemek üçin saýlanan watt we gurnama beýikligine görä.Umuman aýdanyňda, ýer we iş ýeri has ýagty bolar ýaly has ýokary gurnamak üçin kiçijik burç çyrasy saýlanýar.Gurnama ýokary bolmasa, umumy ýagtylygy birmeňzeş bolar we ýeňil tegmiller bolmaz ýaly giň şöhläni saýlaň.

Dürli çözgütler üçin dürli ýagtylyk netijeliligi:

Müşderilere sahna simulýasiýalaryny ýerine ýetirmek üçin IES faýllarynyň doly toplumy hödürlenip bilner.Şeýle hem, simulýasiýa çözgütleri bilen mugt kömek edip bileris, şonuň üçin gurnandan soň yşyklandyryş effektlerini, ýeriň ýagtylygyny we iş ýüzüni has içgin görüp bilersiňiz.

habarlar (2)

Her wattyň 160lm / w çenli ýa-da pes ýagtylykly 120-140lm / w çenli saýlamak üçin dürli ýagtylyk shemalary bar, bu has tygşytly we pes býudjetli taslamalar üçin amatly bolar.Bu ýokary öndürijilikli wersiýa 160lm / w çenli, bu bolsa 150W umumy lýumeniň 24,000lm çenli bolup biljekdigini aňladýar.120lm / w wersiýasyny ulanýan bolsaňyz, umumy lýumenlere ýetmek üçin 200W çyra gerek.Şonuň üçin çyranyň ýokary öndürijilikli görnüşini satyn almak üçin çykdajylar birneme ýokary bolar, ýöne her çyra, 50W elektrik energiýasyny tygşytlap biler.Jemi 100 çyra ulanylsa, bir sagatda 5000W energiýa sarp edilip bilner we bir günde köp elektrik togy tygşytlanyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, bu energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak üçin hem goşant goşup biler.Indi energiýa çäkli bolansoň, bütin dünýä ýaşyl, energiýa tygşytlaýan, az uglerodly we daşky gurşawy goramaga çagyrýar we elektrik togy has gymmatlaýar.Efficiencyokary netijelilik çyrasy hakykatdanam meşhur bolýar.

Effokary täsirli ýylylygy dolandyrmak: 

LEDylylyk, wagtyndan öň LED şowsuzlygynyň we reňkiniň üýtgemeginde iň uly faktor.Bu beýik aýlag çyrasy, jaýyň içinde we daşynda birleşdirilen galyň radiator ganatlary bilen alýumin korpusyny kabul edýär.Bu yşyklandyryjylary uzak wagtlap işlemek üçin has gowy sowatmaga mümkinçilik berýär.Bu yşyk-diodly indikatorlary 90% -e çenli gyzdyrmazdan ýa-da ýagtylyk çykýan ýitgisiz hereket etmäge mümkinçilik berýär.Ahyrky netije, az ýylylyk we has uzyn LED ömri, 80,000 sagatdan soň ortaça 70% lýumen hyzmaty bilen has ýeňil.

habarlar (3)

Habarlar (4)

 

Şol bir wagtyň özünde, gapagyň gapagy ýapyk we her modulyň arasynda howa akymyna amatly, lampa korpusynyň ýylylygyny çalt alýar we lampanyň hyzmat möhletini uzaldýar.

habarlar (5)

 

Akylly dolandyryş yşyklandyryş çözgütleri:

Bu beýik aýlag Zigbee ýaly akylly dolandyryş funksiýalaryny goşup bilerHereket datçiginiň garalmagy, DALI dolandyryşy, 0-10V garalmagy we gyssagly paket.Awtomatiki yşyk wyklýuçatelini, tor arkaly uzakdan dolandyrmagy, toparlaýyn dolandyryşy, gyssagly ýagtylyk funksiýasyny amala aşyryp biler, bu energiýa sarp edilişini ep-esli azaldar we lampalaryň hyzmat möhletini uzaldar.

habarlar (6)

Habarlar (7)


Iş wagty: Noýabr-11-2021